அறிவியல் ஆக்கச் செயல்முறை விளக்கம் அழகு தமிழில் எமது மாணவர்கள்.

We love learning and we love teaching. See the exciting and innovative teaching and learning that takes places in the Australian Tamil Academy classes. Pictures from our science experiments day.

IMG_2409IMG_2410IMG_2419IMG_2428IMG_2408IMG_2465IMG_2442IMG_2440IMG_2433IMG_247520170423_10153920170423_10143520170423_10113220170423_101042

 

Tags: , , , , ,